Tezler

Yüksek Lisans Tezleri

Emin Deniz Ozkan


“Ro-Ro Terminallerinin Simülasyon Modellemesi Yöntemi Ile Kapasite Analizleri"
2014

Görkem Güngör


"Gemi Zabitler-Zabit Adayları ile Kürek Sporcularının Karşılaştırılmalı Denge Analizleri"
2010

Cem Kartoğlu


"Hazar Denizi Bölgesi Petrol-Doğal Gaz İhraç Boru Hatlarının Hazar Denizi Kıyısı Ülkeleri ve Türkiye Açısından Önemi"
2010

Saliha Saadet Kalender


"LNG Gemilerinde yükleme Tahliye Operasyonu Esnasında Emniyet Değerlendirilmesi."
2010

Emrah Bulut


"Çok Ölçütlü Karar Yöntemleri Kullanılarak Gemi Yatırımlarının İncelenmesi"
2009

Murat Yarkın


"Deniz taşımacılığında yük sevkiyatı (freight forwarderlik) işlemleri"
2006

Evrim Pınar Arat


"Türkiye'deki yat turizmi ve marinaların pazarlama yönünden değerlendirilmesi"
2006

Okan Duru


"Türkiye kömür ithalatı deniz taşımacılığı arz-talep analizi"
2006

Fatih Türker


"Denizcilik sektöründe iş tatmini ve örgüte bağlılığın iş gücü devrine etkisi"
2007

Özlem Özen


"Denizyolu taşımacılığında yük sevkiyatçılığının karar yaklaşımları ve bilgi teknolojileri uygulamaları"
2007

Seyfettin Engin Hülagü


"Ro-ro taşımacılığı ve Türkiye'deki uygulamalar"
2007

Serdar Çolak


"Gemi işletmeciliğinde kimyasal tanker ve kuru yük gemisi yatırım analizleri"
2007

Cihan Özen


"Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde Avrupa denizcilik politikaları ve Türkiye'nin uyumu"
2007

Selçuk Bakanoğlu


"TRACECA Projesi'nin değerlendirilmesi ve Karadeniz-Hazar taşıma hatları"
2008

Hakan Demirlioğlu


"Türkiye denizyolu konteyner taşımacılığının kombine taşımacılık ile geliştirilmesi"
2008

Mustafa Haşim Yıldırım


"Multimodal taşımacılıkta denizyolu ile vagon taşımacılığının önemi"
2008

Sabri Burgaz


"Yat limanı yatırım, inşa ve işletme kalemleri karşılaştırmalı ekonomik analizi"
2008

Murat Kemal Beykal


"Denizyolu ile otomotiv taşımacılığı ve Türkiye ile Dünyada otomotiv terminali planlama unsurlarının karşılaştırılması"
2005

Murat Erer


"Türk limancılık sektörü ve yönetimin yapılandırılması"
2005

Hüseyin Şimşek


"Kuyruk teorisinin İstanbul Boğazı tanker ve gemi geçişleri ile Haydarpaşa Limanı konteyner terminaline uygulanması"
2004

Zafer Çelimli


"Türk deniz arama kurtarma organizasyonu içerisinde yer alan kurumlar ile A.B.D. sahil güvenlik teşkilatının karşılaştırılması"
2003

Alper Dinç


"Tehlikeli maddelerin liman operasyonu"
2001

Ayşe Ebru Elçin


"Konteyner taşımacılığında navlun hesap modeli"
1998

Hasan Aydın


"Uluslararası Güvenlik Yönetimi 8ISM9 kodu ve uygulaması"
1998

E.Ahmet Öztürker


"Kuru yük Gemi maliyetlerinin incelenmesi ve yerleştirme etüdü"
1996

Doktora Tezleri

Özcan Arslan


"Kimyasal tanker işletmeciliği için stratejik yönetim modellemesi"
2009

İhsan Arıcan Çakar


"Türkiye'de Konteyner Taşımacılığının Yük Merkezi-Liman Aşaması İçin Alternatif Taşıma Sistemleri: İzmir Limanı Örneği"
2009

Fırat Bolat


"Marmara Bolgesi Limanlarının Ana (Hub) Liman Özellikleri Yönünden Potansiyellerinin İncelenmesi"
2012